کد درسنام درسنوع درستعداد واحد تئوریتعداد واحد عملیپیشنیازهم نیاز
6365آزمایشگاه تصفیه آب ( صنایع شیمیایی)تخصصی01 (6364)
9276آزمایشگاه شیمی آلی (2)اصلی01 (9275)
6353آزمایشگاه شیمی تجزیهاصلی01 (7987)
9282آزمایشگاه شیمی تجزیه (2)اصلی02 (9280)
7252آزمایشگاه شیمی تجزیه (ک ن سرامیک )تخصصی01  
6355آزمایشگاه شیمی فیزیکاصلی01 (6354)
9292آزمایشگاه شیمی فیزیک (ک 0پ صنایع شیماصلی01 (9291)
9274آزمایشگاه شیمی معدنی (ک 0پ )اصلی01 (9273)
8683آزمایشگاه فیزیک مکانیک (ک 0پ )پایه01 (8682)
8714آزمایشگاه مکانیک سیالات (ک 0پ )عمومی01  
9556آزمایشگاه مکانیک سیالات (ک 0پ صنایع شیتخصصی01 (8713)
10000آشنایی با فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدیعمومی00  
7104اخلاق و تربیت اسلامی عمومی20  
9302اصول سرپرستی (ک 0پ صنایع شیمیائی )تخصصی20  
9293اصول عملیات واحد (ک 0پ صنایع شیمیائی تخصصی20(8713) و (6358) 
9295اصول مقدماتی اندازه گیری وکنترل تخصصی20(9288) و (9283) 
9297الکتروشیمی وخوردگی تخصصی20(9291) و (9290) 
6358انتقال حرارت (1) ک.پ صنایع شیمیاییتخصصی20(8706)(8713)
9283انتقال حرارت (ک 0پ صنایع شیمیائی )تخصصی20 (8706)
9290ایمنی درصنایع شیمیائی تخصصی10  
7105تربیت بدنی عمومی01  
8706ترمودینامیک (ک 0پ )اصلی20(6357) 
9303ترمودینامیک (ک 0پ صنایع شیمیائی )اصلی20  
6364تصفیه آب (صنایع شیمیایی)تخصصی20(7987) 
9285تصفیه آب (ک 0پ صنایع شیمائی )تخصصی20(9280) 
7127تنظیم خانواده وجمعیت عمومی10  
6361خوردگی فلزات ک.پ صنایع شیمیاییتخصصی20(7987)(6354)
8680ریاضی (6)پایه30(7151) 
8681ریاضی (7)پایه20(8680) 
7151ریاضی **(پیش نیازدانشگاهی )عمومی20  
9158ریاضی عمومی (1)پایه30(7151) 
8115ریاضی عمومی 2 پایه20(9158) 
7103زبان خارجی (عمومی )عمومی30  
7152زبان خارجی **(پیش نیازدانشگاهی )عمومی20  
7102زبان فارسی عمومی30  
9300زبان فنی (ک 0پ صنایع شیمیائی )تخصصی20(7103) 
5246شناخت صنایع شیمیایی (پیش نیاز دانشگاهی)تخصصی30  
5312شیمیعمومی00  
9275شیمی آلی (2)اصلی20  
9280شیمی تجزیه (2)اصلی20  
7987شیمی تجزیه 2 (ک.پ)اصلی20  
6372شیمی تکنولوژی آبکاری ازمایشگاه (صنایع شیمیایی)تخصصی21  
6370شیمی تکنولوژی پلیمر و آزمایشگاه(صنایع شیمیایی)تخصصی21  
6369شیمی تکنولوژی نفت و کارگاه (صنایع شیمیایی)تخصصی21(9275) 
5247شیمی عمومی و آزمایشگاه (پیش نیاز دانشگاهیتخصصی30  
6354شیمی فیزیکاصلی20(8706) و (8115) 
9291شیمی فیزیک (ک 0پ صنایع شیمیائی )اصلی30(8706) 
6368شیمی محیط زیست و آزمایشگاه (صنایع شیمیایی)تخصصی21(7987) و (9275) 
9273شیمی معدنی (ک 0پ )اصلی20  
6367شیمی مواد بهداشتی و داروی و آزمایشگاه (صنایع شیمیاتخصصی21(7987) و (9275) 
6366شیمی مواد غذایی و آزمایشگاه (صنایع شیمیایی)تخصصی21(9275) و (7987) 
9286شیمی نفت وپلیمرتخصصی20(9275) 
9281صنایع شیمیائی (ک 0پ صنایع شیمیائی )تخصصی20  
3186صنایع شیمیایی (صنایع شیمیایی)تخصصی20  
6362طراحی راکتورهای شیمیایی (صنایع شیمیایی)تخصصی20(6358) و (8713) 
7153فیزیک **(پیش نیازدانشگاهی )عمومی20  
8682فیزیک مکانیک (ک 0پ )پایه20  
1206کارآفرینی (کلیه رشته‌ها)تخصصی21  
9299کارآفرینی وپروژه (ک 0پ صنایع شیمیائی تخصصی11  
9301کارآموزی (2)(ک 0پ صنایع شیمیائی )کارآموزی02  
3191کاربرد رایانه در صنایع شیمیایی (صنایع شیمیایی)اصلی11  
9298کاربردکامپیوتردرصنایع شیمیائی اصلی11 (8681)
6360کارگاه اصول عملیات واحد 1 (ک.پ صنایع شیمیایی)تخصصی01 (9293)
9294کارگاه اصول عملیات واحد(ک 0پ صنایع شتخصصی02 (9293)
9296کارگاه اصول مقدماتی اندازه گیری وکنتتخصصی02 (9295)
6359کارگاه انتقال حرارت (1) ک.پ صنایع شیماییتخصصی01 (6358)
9284کارگاه انتقال حرارت (ک 0پ صنایع شیمیتخصصی01 (9283)
9287کارگاه شیمی نفت وپلیمرتخصصی01(9276)(9286)
6356کارگاه عمومی صنایع شیماییاصلی01  
9279کارگاه ماشین آلات صنایع شیمیائی تخصصی01 (9278)
9289کارگاه مکانیک سیالات (ک 0پ صنایع شیمیتخصصی02 (9288)
6363کنترل فرآیند (1)(صنایع شیمیایی)تخصصی20(8713) و (6358) 
9278ماشین آلات صنایع شیمیائی تخصصی20 (9281)
5936مبانی کامپیوتروبرنامه نویسی (پیش نیازجبرانی پایه11  
7101معارف اسلامی عمومی20  
8713مکانیک سیالات (ک 0پ )تخصصی20(8115) و (6357) 
9288مکانیک سیالات (ک 0پ صنایع شیمیائی )تخصصی20 (8681)
9277موازنه انرژی ومواد(ک 0پ صنایع شیمیائاصلی20 (9303)
6357موازنه مواد و انرژیاصلی20 (9158)
6371نرم افزار تخصصی صنایع شیمیایی (صنایع شیمیایی)تخصصی21