یک فرایند شامل اجزایی است که در واحدهای عملیاتی، مخلوط، جداسازی، گرم، سرد و تبدیل می‌شوند. این اجزا از طریق مخلوط جریان بین تجهیزات جدا می‌شوند. شبیه‌سازی به ما این اجازه را می‌دهد که رفتار یک فرایند را به وسیلهﻱ موازنهﻱ جرم و انرژی، معادلات حالت و واکنش‌‌های شیمیایی پیش‌بینی کنیم. شما می‌توانید با استفاده از داده‌های ترمودینامیکی قابل اطمینان، شرایط عملیاتی واقعی تجهیزات را به دست آورده و رفتار واقعی را شبیه‌سازی کنید. فرایند شبیه‌سازی شده به شما اجازهﻱ موازنهﻱ واحد، تجزیه و تحلیل، مطالعهﻱ حساسیت و بهینه سازی را می دهد. با استفاده از شبیه‌سازی شما می توانید در جهت سود دهی بهتر، فرایند را طراحی کنید.

در دنیای رقابتی امروز شرکت‌های مهندسی و تولیدکنندگان به سرعت و دقت بیشتر در طراحی بهینه فرایندهای تولید نیاز دارند، این کار به صورتی انجام می‌گیرد که حداقل تکرار محاسبات را به دنبال داشته باشد. شبیه‌سازی فرایند ابزاری است مفید و ﻣﺆثر برای دست یابی به اهداف زیر:

 -انتخاب بهینه و درست تجهیزات مطابق با اهداف مورد نظر

   -ارزیابی صحیح تأثیر تغییرات خوراک، نوسانات و خارج از سرویس بودن تجهیزات

  - ایمنی، قابلیت اعتماد و سودمندی در طول عمر مجتمع

در جدول زیر برخی از نرم افزارهای رایج شبیه سازی به همراه مقایسه قابلیت‌های هر یک ارائه شده است:

 

نام نرم افزار

مزیت عمده

قابلیت‌های خاص

شبیه‌سازی دینامیک

HYSYS

سرعت عمل و راحتی کاربرد

شبیه‌ساز دینامیک بسیار عالی

برش‌های نفتی، مواد جامد و الکترولیت‌ها به صورت محدود، خط لوله

بلی

ASPEN

امکان شبیه‌سازی تمامی سیستم‌های موجود

برش‌های نفتی، مواد جامد، الکترولیت‌ها، پلیمرها، آنالیز پینچ، سیستم‌های آب، ارزیابی اقتصادی، بسترهای جذب

بلی

II PRO

برج‌های تقطیر

برش‌های نفتی، مواد جامد، الکترولیت‌ها، پلیمرها

خیر

CHEMCAD

سیستم‌های الکترولیتی

برش‌های نفتی، مواد جامد، الکترولیت‌ها، پلیمرها

بلی

PETROSIM

فرایندهای پالایش نفت

انواع تجهیزات و راکتورهای پالایشگاهی

خیر

PROSWEET

واحدهای شیرین سازی

انواع محلول‌های آمین و واحدهای شیرین سازی گاز

خیر

REFSYS

فرایندهای پالایش نفت

انواع تجهیزات و راکتورهای پالایشگاهی

خیر

HYSYS REFINERY

فرایندهای پالایش نفت

انواع تجهیزات و راکتورهای پالایشگاهی

خیر

DESIGN II

فرایندهای غذایی و جامدات

تجهیزات رایج صنایع غیر هیدروکربنی، جامدات و فرایندهای صنایع غذایی

خیر

PIPEPHASE

خطوط لوله چند فازی

خطوط و شبکه لوله انتقال سیالات دو و سه فازی

بلی

 منبع:

آشنایی با مهندسی شیمی - انتشارات اندیشه سرا ۱۳۸۷